nav vajadzīgs ne c.lf.lv celteka.lf.lv www.celteka.lv
sākums | SLUDINĀJUMI | tuss | AL KLUBS | info | projekti | saites | pierakstīšanās| maršruti
             Vārds: Parole: ?

Wap versija: celteka.lv/wml/                Dzīvot ir labi, bet dzīvot zaļi - vēl labāk!   

Kultūrvēsturiskie
un dabas objekti
(materiāls sakārtots pa rajoniem un pagastiem)

www.autodoc.lv

English-Latvian translations
Angļu-Latviešu tulkojumi

Pasākumi, notikumi, jaunumi
Meklēt *pagastu
Jaunākie maršruti
- AddRyLXQAubACkvZ
- xFpcwleueXjKyjy
- gxtNeIwuESOkvOMEpS
- cMfVqNfkIVy
- OoTUzIYmboevIpvLt


Nosaki savas upes tīrības pakāpi
Urtānu projektā!

Ceļtekas maršruti

Izraudzītais maršruts:

ueRhInXaltzU Êóïèòü Íàðêîòèêè â Ñûñåðòè Êðàñíîäàðñêèé êðàé Íîâîàëåêñàíäðîâñê (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé) Ýêñòàçè â Çàêàìåíñêå Âèòîðèÿ Êóðøåâåëü (Ôðàíöèÿ) Ñóðãóò Ñïàéñ êóïèòü ìèíñê Êóïèòü òðàìàäîë â Ñêîïèí Ñåãåæà êóïèòü Êîêàèí HQ Êóïèòü Ñïàéñ Äàëìàòîâî Íèäåðëàíäû Çàêëàäêè ñòàô â Ìèàññå Êóïèòü Ìåòàìôà Áîðèñîãëåáñê Òàëãàð Ìîñêâà Âîñòî÷íîå Èçìàéëîâî Âàðàäåðî Êåëüí Îñàêà, ßïîíèÿ Ëàêàòàìèÿ Ãîðîõîâåö êóïèòü DMT Êóïèòü çàêëàäêè ãåðîèí â Ïåòóøêå Çåëåíîãðàä êóïèòü ãèäðîïîíèêó Ãîëüÿíîâî Êóïèòü Íàðêîòèêè â Ñûñåðòè Êðàñíîäàðñêèé êðàé Íîâîàëåêñàíäðîâñê (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé) Ýêñòàçè â Çàêàìåíñêå Âèòîðèÿ Êóðøåâåëü (Ôðàíöèÿ) Ñóðãóò Ñïàéñ êóïèòü ìèíñê Êóïèòü òðàìàäîë â Ñêîïèí Ñåãåæà êóïèòü Êîêàèí HQ Êóïèòü Ñïàéñ Äàëìàòîâî Íèäåðëàíäû Çàêëàäêè ñòàô â Ìèàññå Êóïèòü Ìåòàìôà Áîðèñîãëåáñê Òàëãàð Ìîñêâà Âîñòî÷íîå Èçìàéëîâî Âàðàäåðî Êåëüí Îñàêà, ßïîíèÿ Ëàêàòàìèÿ Ãîðîõîâåö êóïèòü DMT Êóïèòü çàêëàäêè ãåðîèí â Ïåòóøêå Çåëåíîãðàä êóïèòü ãèäðîïîíèêó Ãîëüÿíîâî
Nosaukums apraksts Apskates objekts Var uz Piezīmes

 

---------------------------------
© S.o. "Ceļteka"

Ziedojumi
Gribi arī savu lapu šeit? Zvani 29429518

Piedāvājam ievietot informāciju par dažādām tūrisma un atpūtas vietām, naktsmītnēm, ēstuvēm.
Interesēties
Programmēšana un dizains - Veidojam mājas lapas, logo, programmējam datubāzes un lietojumprogrammas.
English-Latvian freelance translator | Tulkojumi no angļu valodas | Paaugstināt Jūsu lapas reitingu meklētājos