nav vajadzīgs ne c.lf.lv celteka.lf.lv www.celteka.lv
sākums | SLUDINĀJUMI | tuss | AL KLUBS | info | projekti | saites | pierakstīšanās| maršruti
             Vārds: Parole: ?

Wap versija: celteka.lv/wml/                Dzīvot ir labi, bet dzīvot zaļi - vēl labāk!   

Kultūrvēsturiskie
un dabas objekti
(materiāls sakārtots pa rajoniem un pagastiem)

www.autodoc.lv

English-Latvian translations
Angļu-Latviešu tulkojumi

Pasākumi, notikumi, jaunumi
Meklēt *pagastu
Jaunākie maršruti
- AddRyLXQAubACkvZ
- xFpcwleueXjKyjy
- gxtNeIwuESOkvOMEpS
- cMfVqNfkIVy
- OoTUzIYmboevIpvLt


Nosaki savas upes tīrības pakāpi
Urtānu projektā!

Ceļtekas maršruti

Izraudzītais maršruts:

xFpcwleueXjKyjy Áåðäñê Çàêëàäêè ìàðêè â Àíäðåàïîëå Òýáþ Ñåðïóõîâ äåéñòâèå ãðèáîâ ïñèëîöèáû Áåëàðóñü Ìèíñê Àâñòðèÿ Ìàéðõîôåí Äæóðäæó Ëîäçü Òðèêàëà Áàëàêîâî Êîáóëåòè Ïàï Çàâîëæüå îîî ìíîãîïðîôèëüíûé öåíòð ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç Áåëàðóñü Áîðèñîâ Íèêàðàãóà ðîäèòü îò íàðêîìàíà Áåëàðóñü Ìèíñê Ìîñêâà ðàéîí Òóøèíî Þæíîå ëå÷åíèå â îáùèíå îò íàðêîìàíèè î. Òàñîñ Ìîñêâà Àðáàò Îðäóáàä Áåðäñê Çàêëàäêè ìàðêè â Àíäðåàïîëå Òýáþ Ñåðïóõîâ äåéñòâèå ãðèáîâ ïñèëîöèáû Áåëàðóñü Ìèíñê Àâñòðèÿ Ìàéðõîôåí Äæóðäæó Ëîäçü Òðèêàëà Áàëàêîâî Êîáóëåòè Ïàï Çàâîëæüå îîî ìíîãîïðîôèëüíûé öåíòð ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç Áåëàðóñü Áîðèñîâ Íèêàðàãóà ðîäèòü îò íàðêîìàíà Áåëàðóñü Ìèíñê Ìîñêâà ðàéîí Òóøèíî Þæíîå ëå÷åíèå â îáùèíå îò íàðêîìàíèè î. Òàñîñ Ìîñêâà Àðáàò Îðäóáàä
Nosaukums apraksts Apskates objekts Var uz Piezīmes

 

---------------------------------
© S.o. "Ceļteka"

Ziedojumi
Gribi arī savu lapu šeit? Zvani 29429518

Piedāvājam ievietot informāciju par dažādām tūrisma un atpūtas vietām, naktsmītnēm, ēstuvēm.
Interesēties
Programmēšana un dizains - Veidojam mājas lapas, logo, programmējam datubāzes un lietojumprogrammas.
English-Latvian freelance translator | Tulkojumi no angļu valodas | Paaugstināt Jūsu lapas reitingu meklētājos