Sabiedrisk? organiz?cija "Ce?teka" Pagastu inform?cijas sist?mas projekta ietvaros veic Latvijas pa?vald?bu aptauju. P?t?juma m?r?is ir noskaidrot inform?cijas apmai?as iesp?jas un lietder?gumu.
Mums ir svar?gi sa?emt atbildes no vis?m pa?vald?b?m, t?p?c l?dzam aizpild?t ?o ?so aptauju attiec?b? uz J?su pa?vald?bu vai p?rs?t?t par inform?ciju atbild?gajam darbiniekam. Lai nog?d?tu J?su atbildes mums, apak?? j?spie? poga "NOS?T?T".

Interneta piesl?guma veids

Daudzu uz??mumu un organiz?ciju prezent?cija t?mekl? v?l arvien ir ?oti v?ja. Parasti t? aprobe?ojas ar vietu k?d? kop?j? sarakst?, kur min?ts t?lru?a numurs un pasta adrese.
Ja J?su pa?vald?bai ir sava, pa?u izstr?d?ta lapa, ierakstiet to ?eit. Var pierakst?t blakus ar? koment?rus.

M?jas lapas adrese

Bie?i redz?ts, ka tie pa?i cilv?ki, kas r?ko pas?kumus, pa?i tos ar? reklam?. Ta?u t?d?? ?? rekl?ma k??st rutin?ta un zaud? spo?umu. Vai pie jums ir k?ds profesion?lis tie?i inform?cijas un rekl?mas jaut?jumos?

kas pa?vald?b? r?p?jas par pas?kumu rekl?mu un sabiedr?bas inform??anu

Inform?cijas izplat??ana prasa zin??anas un tehniskos l?dzek?us. Viens no efekt?v?kajiem ?obr?d ir t?meklis, jo tas ir ?oti daudzveid?gs s?kot ar inform?ciju m?jas lap? un beidzot ar ?szi?u/e-pastu mobilaj? t?lrun?.

Vai ?im cilv?kam ir past?v?gi pieejams dators ar interneta piesl?gumu

Tom?r ne visa m?r?auditorija ir apg?d?ta ar mobilajiem t?lru?iem un t?mek?a piesl?gumiem. Inform?cija ir j?nodod ar? citiem masu sazi?as l?dzek?iem.

Kur J?s izvietojat inform?ciju par pas?kumiem?

Ja pas?kumi ir pietiekami apmekl?ti, r?kot?ji var sekm?gi atg?t ieguld?tos l?dzek?us un g?t pozit?vu pieredzi turpm?kai darb?bai. Apmekl?jums ir cie?i saist?ts ar inform?cijas kvalit?ti.

Vai sabiedr?ba tiek inform?ta pietiekami?

Ja atbrauc k?di ?rzemju viesi vai t?risti, k?ds j?nor?ko par pavadoni jeb gidu. Bie?i vien ir probl?mas ar valodu zin??an?m.

Vai J?su pa?vald?b? ir ??ds cilv?ks (ja vair?ki, tad cik?) un k?das valodas p?rvalda?

Koment?ri: